Wikia

Pokemon Wiki

Danh sách thành viên

Trang đặc biệt

Nhóm thành viên
Thông thường (3 thành viên) Bot (4 thành viên) Bảo quản viên (1 thành viên) Hành chính viên (1 thành viên)
Nhân viên Wikia (265 thành viên) VSTF (25 thành viên) Hỗ trợ viên Wikia (26 thành viên) Thỏa dụng viên Wikia (139 thành viên)
Lùi sửa (0 thành viên) Kiểm định viên toàn cầu (1 thành viên) Bot toàn cầu (1611 thành viên) Hội đồng viên (67 thành viên)
Xác thực viên (91 thành viên) Ngôi sao Wikia (102 thành viên) Phát triển viên tình nguyện (5 thành viên) Kiểm định viên (0 thành viên)
Cố vấn viên (0 thành viên)
Tên thành viên Nhóm thành viên Sửa đổi Đăng nhập lần cuối Sửa đổi sau cùng
Đang tải…
Tên thành viên Nhóm thành viên Sửa đổi Đăng nhập lần cuối Sửa đổi sau cùng

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên