Wikia

Pokemon Wiki

Thay đổi gần đây

Trang đặc biệt

Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn enhanced recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 23:58, ngày 25 tháng 11 năm 2015.
   

ngày 22 tháng 11 năm 2015

 M    10:53 Bulbasaur‎ (khác | sử) . . (+225)‎ . . Huudanhnvc (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{PokéBox |name=Bulbasaur |jname=Fushigidane |ndex=001 |ndexprev=none |ndexnext=Ivysaur |dexmokanto=56 |gen=Generation I |species=none |type=Grass |imwei…”)
      10:33 (Nhật trình mở tài khoản) . . Huudanhnvc (Thảo luận | đóng góp) đã mở một tài khoản người dùng ‎

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên