FANDOM


Arbo (アーボ Ābo) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Arbo tiến hóa thành Arbok ở cấp độ 22.

Hình dáng