FANDOM


Arbok (アーボック Ābokku) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Arbok là dạng tiến hóa của Arbo.

Hình dáng