FANDOM


Baneboo (バネブー Banebū) là Pokémon thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Baneboo tiến hóa thành Boopig ở cấp độ 32.

Hình dáng