FANDOM


Berobelt (ベロベルト Beroberuto) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Berobelt là dạng tiến hóa của Beroringa.

Hình dáng