FANDOM


Beroringa (ベロリンガ Beroringa) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Berobelt khi biết Lăn Tròn lúc lên cấp.

Hình dáng