FANDOM


Betbeter (ベトベター Betobetā) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Betbeton ở cấp độ 38.

Betbeter hình thái Alola (アローラベトベター Arōra Betobetā) là một hình thái địa phương song hệ Độc/Bóng tối của Betbeter ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Betbeton hình thái Alola ở cấp độ 38.

Hình dáng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.