FANDOM


Butterfree (バタフリー Batafurī) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Butterfree là dạng tiến hóa của Transell.

Hình dáng