FANDOM


Caterpie (キャタピー Kyatapī) là Pokémon thuần hệ Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Caterpie tiến hóa thành Transell ở cấp độ 7 và sau đó tiến hóa thành Butterfree ở cấp độ 10.

Hình dáng