FANDOM


Cherrim (チェリム Cherimu) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 4. Cherrim là dạng tiến hóa của Cherinbo.

Hình dáng