FANDOM


Coil (コイル Koiru) là Pokémon song hệ Điện/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Rarecoil ở cấp độ 30 và sau đó tiến hóa thành Jibacoil trong một từ trường đặc biệt.

Hình dáng