FANDOM


Doble (ドーブル Dōburu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 2. Doble không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng