FANDOM


Dokukurage (ドククラゲ Dokukurage) là Pokémon song hệ Nước/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Dokukurage là dạng tiến hóa của Menokurage.

Hình dáng