FANDOM


Donmel (ドンメル Donmeru) là Pokémon song hệ Lửa/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Bakuuda ở cấp độ 33.

Hình dáng