FANDOM


Eifie (エーフィ Ēfi) là Pokémon thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 2. Eifie là một trong những dạng tiến hóa của Eevui.

Hình dáng