FANDOM


Eipam (エイパム Eipamu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Eteboth khi biết Song Kích lúc lên cấp.

Hình dáng