FANDOM


Eteboth (エテボース Etebōsu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Eteboth là dạng tiến hóa của Eipam.

Hình dáng