FANDOM


Fire (ファイヤー Faiyā)Pokémon huyền thoại song hệ Lửa/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Fire cùng với FreezerThunder là bộ ba Pokémon chim huyền thoại của Kanto.

Hình dáng