FANDOM


Fushigibana (フシギバナ Fushigibana) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Fushigibana là dạng tiến hóa của Fushigisou.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Fushigibana (メガフシギバナ Mega Fushigibana) khi kích hoạt Fushigibanite.

Fushigibana là linh vật của hai bản game Pokémon GreenPokémon LeafGreen.

Hình dáng