FANDOM


Fushigidane (フシギダネ Fushigidane) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Fushigisou ở cấp độ 16 và sau đó tiến hóa thành Fushigibana ở cấp độ 32.

Fushigidane cùng với HitokageZenigame là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Kanto.

Hình dáng