FANDOM


Fushigisou (フシギソウ Fushigisō) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Fushigisou là dạng tiến hóa của Fushigidane và tiến hóa thành Fushigibana ở cấp độ 32.

Hình dáng