FANDOM


Fuwaride (フワライド Fuwaraido) là Pokémon song hệ Ma/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Fuwaride là dạng tiến hóa của Fuwante.

Hình dáng