FANDOM


Gallop (ギャロップ Gyaroppu) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Gallop là dạng tiến hóa của Ponyta.

Hình dáng