FANDOM


Gardie (ガーディ Gādi) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Gardie tiến hóa thành Windie khi tiếp xúc với Đá lửa.

Hình dáng