FANDOM


Glacia (グレイシア Gureishia) là Pokémon thuần hệ Băng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Glacia là một trong những dạng tiến hóa của Eevui.

Hình dáng