FANDOM


Golduck (ゴルダック Gorudakku) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Golduck là dạng tiến hóa của Koduck.

Hình dáng