FANDOM


Guregguru (グレッグル Guregguru) là Pokémon song hệ Độc/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 4. Guregguru tiến hóa thành Dokurog ở cấp độ 37.

Hình dáng