FANDOM


Habunake (ハブネーク Habunēku) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 3. Habunake không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng