FANDOM


Hanecco (ハネッコ Hanekko) là Pokémon song hệ Cỏ/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Popocco ở cấp độ 18 và sau đó tiến hóa thành Watacco ở cấp độ 27.

Hình dáng