FANDOM


Hayashigame (ハヤシガメ Hayashigame) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 4. Hayashigame là dạng tiến hóa của Naetle và tiến hóa thành Dodaitosu ở cấp độ 32.

Hình dáng