FANDOM


Hitokage (ヒトカゲ Hitokage) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Lizardo ở cấp độ 16 và sau đó tiến hóa thành Lizardon ở cấp độ 32.

Hitokage cùng với FushigidaneZenigame là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Kanto.

Hình dáng