FANDOM


Jibacoil (ジバコイル Jibakoiru) là Pokémon song hệ Điện/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 4. Jibacoil là dạng tiến hóa của Rarecoil.

Hình dáng