FANDOM


Kabigon (カビゴン Kabigon) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kabigon là dạng tiến hóa của Gonbe.

Hình dáng