FANDOM


Kameil (カメール Kamēru) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kameil là dạng tiến hóa của Zenigame và tiến hóa thành Kamex ở cấp độ 36.

Hình dáng