FANDOM


Kamex (カメックス Kamekkusu) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kamex là dạng tiến hóa của Kameil.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Kamex (メガカメックス Mega Kamekkusu) khi kích hoạt Kamexnite.

Kamex là linh vật của bản game Pokémon Blue.

Hình dáng