FANDOM


Koduck (コダック Kodakku) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Koduck tiến hóa thành Golduck ở cấp độ 33.

Hình dáng