FANDOM


Koratta (コラッタ Koratta) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Ratta ở cấp độ 20.

Koratta hình thái Alola (アローラコラッタ Arōra Koratta) là một hình thái địa phương song hệ Bóng tối/Thường của Koratta ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Ratta hình thái Alola khi đạt cấp độ 20 vào ban đêm.

Hình dáng