FANDOM


Kunugidama (クヌギダマ Kunugidama) là Pokémon thuần hệ Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Foretos ở cấp độ 31.

Hình dáng