FANDOM


Lapras (ラプラス Rapurasu) là Pokémon song hệ Nước/Băng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Lapras không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng