FANDOM


Lilyla (リリーラ Rirīra) là Pokémon hóa thạch song hệ Đá/Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 3. Lilyla được phục sinh từ hóa thạch rễ cây. Lilyla tiến hóa thành Yuradle ở cấp độ 36.

Hình dáng