FANDOM


Lizardo (リザード Rizādo) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Lizardo là dạng tiến hóa của Hitokage và tiến hóa thành Lizardon ở cấp độ 36.

Hình dáng