FANDOM


Lizardon (リザードン Rizādon) là Pokémon song hệ Lửa/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Lizardon là dạng tiến hóa của Lizardo.

Nó có hai dạng tiến hóa Mega đó là Mega Lizardon X (メガリザードンX Mega Rizādon X) khi kích hoạt Lizardonite XMega Lizardon Y (メガリザードンY Mega Rizādon Y) khi kích hoạt Lizardonite Y. Với tiến hóa Mega X, nó trở thành Pokémon song hệ Lửa/Rồng.

Lizardon là linh vật của hai bản game Pokémon RedPokémon FireRed .

Hình dáng