FANDOM


Lunatone (ルナトーン Runatōn) là Pokémon song hệ Đá/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Lunatone không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng