FANDOM


Luxio (ルクシオ Rukushio) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 4. Luxio là dạng tiến hóa của Kolink và tiến hóa thành Rentorar ở cấp độ 30.

Hình dáng