FANDOM


Madatsubomi (マダツボミ Madatsubomi) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Utsudon ở cấp độ 21 và sau đó tiến hóa thành Utsubot khi tiếp xúc với Đá cỏ.

Hình dáng