FANDOM


Megayanma (メガヤンマ Megayanma) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Megayanma là dạng tiến hóa của Yanyanma.

Hình dáng