FANDOM


Mewtwo (ミュウツー Myūtsū)Pokémon huyền thoại thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó có hai dạng tiến hóa Mega là Mega Mewtwo X (メガミュウツーX Mega Myūtsū X) khi kích hoạt Mewtwonite XMega Mewtwo Y (メガミュウツーY Mega Myūtsū Y) khi kích hoạt Mewtwonite Y.

Hình dáng