FANDOM


Mewtwo (ミュウツー Myūtsū)Pokémon huyền thoại thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 1.

Nó có hai dạng tiến hóa Mega là Mega Mewtwo X (メガミュウツーX Mega Myūtsū X) khi kích hoạt Mewtwonite XMega Mewtwo Y (メガミュウツーY Mega Myūtsū Y) khi kích hoạt Mewtwonite Y. Với tiến hóa Mega X, nó trở thành Pokémon song hệ Siêu năng/Giác đấu.

Hình dáng