FANDOM


Milokaross (ミロカロス Mirokarosu) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Milokaross là dạng tiến hóa của Hinbass.

Hình dáng