FANDOM


Moukazaru (モウカザル Mōkazaru) là Pokémon song hệ Lửa/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 4. Moukazaru là dạng tiến hóa của Hikozaru và tiến hóa thành Goukazaru ở cấp độ 36.

Hình dáng